مراجعه کننده محترم

در صورت داشتن شکایت لطفا بر روی دکمه ثبت شکایت جدید کلیک نمایید و در فورم باز شده شکایت خود را بصورت دقیق خانه پوری نمایید. در صورتی که قبلا شکایت ثبت نموده اید روی دکمه بررسی نتیجه کلیک و کودی را که قبلا دریافت نموده اید را وارد کنید تا وضعیت شکایت تان را بررسی نمایید